• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Prehľad poplatkov a daní, ktoré sú príjmom OBCE PRAŠICE

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
  

A./ DANE A POPLATKY:

  1. Daň z nehnuteľností (pozemok, stavba, byt)daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 9/2014 o dani z nehnuteľnosti: vzn-2014-09.pdf

  1. Daň za psa: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za ubytovanie: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za predajné automaty: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za nevýherné hracie prístroje: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za užívanie verejného priestranstva: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Prašice č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Prašice: vzn-2017-04.pdf

 

B./ MATRIKA:

  1. Osvedčovanie listín a podpisov:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

  1. Ostatné matričné úkony:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

C./ EVIDENCIA OBYVATEĽOV A BUDOV:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

D./ STAVEBNÝ ÚRAD:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

E./ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

F./ MIESTNE A ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

G./ MALÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA:

Poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka: vzn-2017-02.pdf

 

H./ STOČNÉ:

Výška stočného v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice: vzn-2018-03.pdf

 

I./ PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU:

Výška prenájmu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Prašice: vzn-2016-03.pdf

 

J./ PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV:

Výška prenájmu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Prašice: vzn-2016-03.pdf

 

K./ PRENÁJOM OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV:

Podmienky prenájmu a platby súvisiace s prenájmom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 10/2014 o prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Prašice: vzn-2014-10.pdf

 

L./ PRENÁJOM HROBOVÉHO MIESTA:

Výška prenájmu hrobového miesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice: vzn-2015-02.pdf

a Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice: vzn-2015-02-dodatok.pdf

 

M./ PREDAJ VÝROBKOV NA TRHOVOM MIESTE:

Nájomné za trhové miesto v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice: vzn-2015-04.pdf a Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice: vzn-2015-04-dodatok.pdf

 

N./ PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU:

Výška predajnej cena pozemku a výška nájmu za pozemok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2014 Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice: vzn-2014-07.pdf

 

O./ RYBÁRSKY LÍSTOK:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

P./ HLÁSENIE RELÁCIE V MIESTNOM ROZHLASE:

Poplatok za vyhlásenie v zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Prašice č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice: vzn-2015-04-dodatok.pdf

 

R./ INFORMÁCIE V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM:

Poplatky v zmysle Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií: sadzobnik.pdf

 

S./ INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO OBČANA /IOMO/:

Poplatky v zmysle Vyhlášky MF SR č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/25/20151201#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_25_2014_z_z.oznacenie

 

T./ KOPÍROVACIE SLUŽBY:

Poplatky v zmysle Smernice č. 2/2014 – Sadzobník úhrad za kopírovanie: smernica-2014-02.pdf
Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov