• +421 38 53 91 421
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel./fax: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Obecná samospráva

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneObec má zákonom vymedzený rozsah úloh, ktoré zabezpečuje svojimi orgánmi. Do konca roku 2001 obec zodpovedala za kompetencie na úseku obecného majetku, vyberanie daní a poplatkov, opravu a údržbu miestnych komunikácií, kultúru a šport, historické pamiatky, rozvody pitnej vody, odvoz komunálneho odpadu, miestne územné plánovanie a bezpečnosť. V roku 2002 sa začalo s decentralizáciou, podľa ktorej postupne prešli na obce prenesené (výkon štátnej správy) kompetencie. Táto decentralizácia mala za cieľ poskytovanie čo najefektívnejších služieb obyvateľom na miestnej úrovni cez spoločné úradovne.Pri originálnych funkciách obec najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a poplatkov a vykonáva ich správu
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych pamiatok
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón
 • vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • zakladá, zriaďuje, ruší a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • vedie obecnú kroniku.V roku 2001 bol prijatý zákon č. 416/2001, podľa ktorého prešli postupne od začiatku roka 2002 na obce ďalšie úlohy z ministerstiev, z krajských a okresných úradov, tzv. prenesené kompetencie na úseku:

 • pozemných komunikácií
 • vodného hospodárstva
 • všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky
 • sociálnej pomoci
 • územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou stavebného úradu
 • ochrany prírody
 • školstva a vzdelávania
 • telesnej kultúry a športu
 • divadelnej činnosti
 • zdravotníctva
 • regionálneho rozvoja
 • cestovného ruchu

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneNajvyšším výkonným orgánom obce je Erika Nemešová, starostka obce, ktorá túto funkciu vykonáva od 11.1.2011.


Do obecného zastupiteľstva boli v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 10. novembra 2018, zvolení poslanci:

Pavol Lacika
SMER - SD
Jozef Šimon
SMER - SD
Regína Štefkovičová
SMER - SD

 

 

Mgr. Lýdia Marková
SMER - SD
zástupkyňa starostky

 

 

Ing. Mária Malinková
SMER - SD

 

 

Ing. Jozef Michalka
nezávislý

 

 

 

Peter Detko
SMER - SD

 
 
 


Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Prašiciach, ktoré sa konalo 30. novembra 2018, bolo zriadených 5 komisií OZ:

 

1. ekonomická komisia a správy majetku s predsedníčkou Ing. Máriou Malinkovou

 

2. komisia výstavby, ÚP a ŽP s predsedom Ing. Jozefom Michalkom

 

3. komisia pre ochranu verejného poriadku s predsedom Pavlom Lacikom

 

4. komisia kultúry a vzdelávania mládeže s predsedníčkou Mgr. Lýdiou Markovou

 

5. osobitná komisia verejného záujmu s predsedom Ing. Jozefom Michalkom a členmi Jozefom Šimonom a Petrom Detkom.
Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneMatrikárka - Karin Šimková

Kontakt: 038/53 89128 Mobil: 0917 549 006  
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

Pondelok:   7.00 hod. - 15.30 hod.
Utorok:   nestránkový deň
Streda:   7.00 hod. - 17.00 hod.
Štvrtok:   nestránkový deň
Piatok:   7.00 hod. - 11.30 hod.
Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

 

Róbert Haberland

- referent spoločného stavebného úradu
- referent ochrany a tvorby životného prostredia
- referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu a pozemné komunikácie

Telefón: 038/53 891 29
Mobil: 0917 549 005
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. - 15.00 hod.
Piatok: nestránkový deň

 

 

Dokumenty na stiahnutie:


Žiadosť o stavebné povolenie pre fyzické a právnické osoby na podnikanie

 

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 

Žiadosť o overenie pasportu stavby

 

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Ohlásenie drobnej stavby

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre fyzické a právnické osoby na podnikanie

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre fyzické a právnické osoby určené na podnikanie

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - chata

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

Žiadosť o vydanie súhlasu k malému zdroju znečisťovania ovzdušia

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu, prístavby, nadstavby, prestavby

 

Žiadosť o stavebné povolenie pre fyzické a právnické osoby na podnikanie

 

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

 

 


Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

OBEC Prašice

Obecný úrad
1.mája 142/142
956 22 Prašice

IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Číslo bankového účtu obce: 0886669001/5600,
IBAN: SK02 5600 0000 0008 8666 9001

Tel./fax: 038/53 91421
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ:

Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.

Utorok: nestránkový deň

Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.

Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

 

 


ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU:

Ing. Katarína Bruchatá – od 1.2.2011 prednostka OcÚ, ekonómka obce
Telefón: 038/53 891 25
Mobil: 0917 549 001
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Alena Vaváková – pokladňa, správa daní, podateľňa
Telefón: 038/53 891 26
Mobil: 0917 549 002
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Lýdia Miková – správa majetku, správa daní
Telefón: 038/53 912 21
Mobil: 0917 549 003
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Peter Novotný – personalistika a mzdy, likvidácia odpadu, verejná zeleň
Telefón: 038/53 891 27
Mobil: 0911 393 645
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Michal Glos – projektový manažér, referent pre vnútornú správu
Telefón: 038/53 891 30
Mobil: 0917 549 004
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Stanislava Dojčárová – kultúrna referentka, knižnica
Telefón: 038/53 915 86
Mobil: 0905 328 766
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Karin Šimková - matričný úrad, evidencia obyvateľstva
Telefón: 038/53 891 28
Mobil: 0917 549 006
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Róbert Haberland - stavebný úrad
Telefón: 038/53 891 29
Mobil: 0917 549 005
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Mária Hrubá - hlavná kontrolórka obce
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 


Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

ERIKA NEMEŠOVÁ

Bydlisko: Slnečná ul. č. 408/85
956 22 Prašice

tel./fax: 038/5391421
mobil: 0903 247193
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Erika Nemešová sa ujala funkcie starostky 11.1.2011 po 36-tich rokoch práce na obecnom úrade. „Svoj volebný program staviam na dokumentoch obsiahnutých v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2022, ktorý určuje víziu obce, prioritné rozvojové oblasti, strategické ciele a ich postupné naplnenie a v Komunitnom pláne sociálnych služieb obce na roky 2018 – 2023, v ktorom sú naplánované sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám našich občanov.

Mojim cieľom je jednak pokračovať v začatých projektoch a začať ďalšie pre neustále zvyšovanie kvality života a bývania v našej krásnej obci.“

 

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.

 

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov